Välj en sida

Jag svarade fel på elokvens. Kanske för att jag inte är speciellt vältalig.

Onomatopoetiskt, att det är ljudhärmande.
Homomyn, ord som skrivs och uttalas på samma sätt men har olika betydelser
Metafor, en liknelse
Preteritum kallades tidigare imperfekt
Ett morfem är ett ords minsta betydelsebärande språkliga enhet
Fonetik är vetenskapen om språkljud
Polysemt betyder att ett ord har flera betydelser
Exonym, ett ortnamn på ett för orten främmande språk
Etymologi är vetenskapen om ords historia
Elokvens betyder vältalighet
Fonem är ett betydelseskiljande språkljud
Syntax betyder satslära, ordfogningslära