Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företagsvinst före räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Begreppet används inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning.

Resultat efter finansiella poster är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys. Resultat efter finansiella poster utgör den andra resultatnivån efter rörelseresultatet. Denna resultatnivå tar hänsyn till resultatet från finansiella poster, exempelvis resultat från andelar i koncern- och intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar som faller inom typen anläggningstillgångar samt räntekostnader och ränteintäkter.

Nettoresultat utgör den tredje och slutgiltiga resultatnivån efter rörelseresultatet. Nettoresultat är företags vinst efter avsättningar till periodiseringsfond samt vinstskatt (f.n 22 % i Sverige). Det är sammanfattat hur mycket pengar företaget har att dela ut i form av aktieutdelning alt. återinvestera i verksamheten.

Wikipedia

*****************************

In accounting and finance, earnings before interest and taxes (EBIT), is a measure of a firm’s profit that includes all expenses except interest and income tax expenses.[1] It is the difference between operating revenues and operating expenses. When a firm does not have non-operating incomeoperating income is sometimes used as a synonym for EBIT and operating profit.[2]

EBIT = revenue – operating expenses (OPEX)

Operating income = revenue – operating expenses[1]

A professional investor contemplating a change to the capital structure of a firm (e.g., through a leveraged buyout) first evaluates a firm’s fundamental earnings potential (reflected by earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) and EBIT), and then determines the optimal use of debt vs. equity.

To calculate EBIT, expenses (e.g. the cost of goods sold, selling and administrative expenses) are subtracted from revenues.[3]Net income is later obtained by subtracting interest and taxes from the result.

 

Example statement of income (figures in thousands)[4
Revenue
     Sales revenue $20,438
Cost of goods sold $7,943
Gross profit $12,495
Operating expenses
     Selling, general and administrative expenses $8,172
Depreciation and amortization $960
     Other expenses $138
     Total operating expenses $9,270
Operating profit $3,225
     Non-operating income $130
Earnings before Interest and taxes (EBIT) $3,355
     Financial income $45
Income before interest expense (IBIE) $3,400
     Financial expense $190
Earnings before income taxes (EBT) $3,210
Income taxes $1,027
Net income $2,183

WIKIPEDIA